ПГИ работи по
проект BG05M2ОP001-2.011- 0001 „Подкрепа за успех“, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
През учебната 2019-2020 година в гимназията са сформирани:

Групи за допълнително обучение
1. Група по български език и литература - 10 клас
2. Група по български език и литература - 11 клас
3. Група математика - 10 клас
4. Група математика - 8Г клас
5. Група математика - 8 клас
6. Група английски език - 9 клас

Групи по интереси
1. Дигитално студио
2. Приложно изкуство
3. Химията - полезна и занимателна