Създаването и управлението на собствен бизнес е в основата на обучението на всички специалности в Професионална гимназия по икономика гр. Шумен. Обучението по Работа в учебно предприятие е част от задължителната професионална подготовка на всички ученици от 11 клас в Професионална гимназия на икономика. То се осъществява по две утвърдени от МОН учебни програми:

·         за специалност Банково дело - утвърдена със Заповед № РД 09-1144/09.09.2013 г.

·         за професионално направление Администрация и управление - утвърдена със Заповед № РД 09-1138/09.09.2013 г.

Учебно тренировъчните предприятия в гимназията се управляват от пет преподаватели, които са преминали курс на обучение за ръководител на УТФ и притежава сертификат от Центъра на учебно тренировъчните фирми.

Учебното предприятие е форма на практическо обучение в рамките на професионалното образование, обучение и ориентиране чрез работа в симулирана пазарна среда посредством интегрирано обучение по икономика, маркетинг, финанси, счетоводство, информационни технологии, чужди езици и предприемачество.

Практическата насоченост на обучението се налага поради следните обстоятелства:

Ø    Необходимост от активно участие в икономическия живот в България;

Ø    Успешна интеграцията на пазара на труда;

Ø    Насърчаване на предприемачеството;

Ø    Увеличаване на броя малките и средните предприятия;

Ø    Повишаване на конкурентоспособността на участниците;

Ø    Развитие на международни връзки и търговска дейност.

Учебно тренировъчната фирма /УТФ/ е модел на реално предприятие, в което учениците се обучават в условия, близки до реалната практика. При извършване на всички дейности, присъщи на административните служби на едно предприятие учениците тренират умения за прилагане на практика на получените теоретични знания. Те запознават се с конкретните изисквания на професията за определено работно място и по пътя на собствения си опит се научават какво е това да ръководиш собствен бизнес, да търсиш и да вземаш решения, да носиш отговорност за взетите решения. Сделките, управленските решения, ежедневната дейност са съобразени с изискванията на нормативната база и на пазарната икономика, но без участието на реални стоки и пари. Целта на обучението е предоставяне на възможност за изграждане на умения, поведение и отношение към работата във собствена фирма.

Учениците сами избират предмета на дейност и организационно правната форма на бизнеса, подават съответните формуляри към Търговския регистър на Центъра на учебно тренировъчните фирми в България за запазване на име на фирмата и за регистрацията й, определят целите на фирмата, съставят организационната структура на управление, избират и назначават персонал, управляват работните процеси в предприятието, изготвят и попълват документи, създават, договарят и самостоятелно извършват търговски сделки на пазара на УТФ, участват в търговски изложения.

Това допринася за стимулирането на предприемаческото мислене, осмислянето на икономическите връзки и взаимодействия между фирмите и институциите, уменията за работа в екип, повишава езиковата компетентност и прилагането знанията получени от други икономически дисциплини. В УТФ човек се учи на икономика като я “усети”. Това внася динамика в ученето. Обучаемите действат като отговорни ръководители и служители и развиват предприемачески дух. Професионалната подготовка в работа в учебно предприятие прави учениците конкурентноспособни на пазара на труда.

През учебната 2018/2019 г. в гимназията са създадени 10 учебно- тренировъчни предприятия с различен предмет на дейност:

  • УП "ИКОБанк" АД - "Друго парично посредничество"

  • УП "11 Мистерис" ООД - "Търговия на дребно, чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет"

  • УП "БОДИ АРТ" ООД - Дейност на фитнес зали и центрове

  • УП „Карленд“ ООД - Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач

  • УП „Транспортер“ - ООД - Куриерски услуги

  • УП „Даймъндбанк“ АД - Приемане на кредити, предоставяне на депозити, посредничество при разплащателни и др.финансови операции

  • УП "Мечтана реализация" ООД - Бюро по труда

  • УП "Мото Адиктед" ООД - търговия с мотоциклети

  • УП "Колорфул" ООД - реклама

  • УП "Про Дизайн" ООД - реклама

Един от най-вълнуващите моменти в работата на УТФ е панаирът на Учебно-тренировъчните фирми. Традиция в Професионална гимназия по икономика Шумен е провеждането на вътрешен панаир на УТФ в деня на отворените врати, където всеки посетител може да се запознае с дейността на отделните фирми и да сключи сделки с тях. От 2014 г. фирмите участват на Международния панаир на учебно-тренировъчните фирми ТФ ФЕСТ  в гр. Пловдив.

 

      

Панаир на УТФ 2012 г. - галерия

Панаир на УТФ 2013 г. - галерия

Панаир на УТФ 2016 г. - галерия

Панаир на УТФ 2017 г. - галерия