ГРАФИК на дейностите по организация, провеждане и оценяване на държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за придобиване на трета степен на професионална квалификация през учебната 2018/2019 година

 

Срок за подаване на заявления за полагане на държавни изпити до 10.05.2019 година

Начало на всички изпити -  8:00 ч.

Настаняване в изпитните зали – от 7:30 ч.

След 7:50 ч. закъснелите зрелостници не се допускат на изпит.

 

Срок за оповестяване на резултатите: 

5 работни дни след провеждане на изпита.
Национални изпитни програми по професии и специалности:

 

Финансист, Банково дело

Оперативен счетоводител, Оперативно счетоводство

Икономист, Икономика и мениджмънт
Организатор интернет приложения, Електронна търговия