Правилник за дейността на обществения съвет

Правомощия на обществения съвет

ПОКАНА

  Уведомяваме Ви, че на 06.07.2017 г. от 17:00 часа в Професионална гимназия по икономика ще се проведе Общо събрание на Обществения съвет на ПГИ.

 

Дневен ред:

1. Доклад - анализ на резултатите от образователно-възпитателната дейност в Професионална гимназия по икономика – Шумен за учебната 2016/2017 г.

2. Отчет за изпълнение на бюджета на Професионална гимназия по икономика – Шумен за първото шестмесечие на 2017 г.

3. Запознаване с резултатите на класирането по държавния план-прием за учебната 2017/2018 г. на Професионална гимназия по икономика – Шумен

 

Членовете на Обществения съвет на ПГ по икономика могат да се запознаят с материалите по дневния ред в дирекцията.

Моля да потвърдите вашето участие в заседанието на съвета до 04.07.2017 г. При невъзможност, съгласно Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на ваше място участие ще вземе резервен член.

 

Каталиян Костадинов

Председател  на ОбС при ПГ поикономика