Правилник за дейността на обществения съвет

Правомощия на обществения съвет

ПОКАНА

  Уведомяваме Ви, че на 10.09.2018 г. от 17:00 часа в Професионална гимназия по икономика ще се проведе Общо събрание на Обществения съвет на ПГИ.

 

Дневен ред:

1. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2018/2019 г.

2. Годишен отчет за изпълнение на стратегията на ПГ по икономика - Шумен.

3. Обсъждане на Програма за превенция на ранното напускане на училище и Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи.

 

 

Членовете на Обществения съвет на ПГ по икономика могат да се запознаят с материалите по дневния ред в дирекцията.

Моля да потвърдите вашето участие в заседанието на съвета до 07.09.2018 г. При невъзможност, съгласно Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на ваше място участие ще вземе резервен член.

 

Каталиян Костадинов

Председател  на ОбС при ПГ по икономика

 

Бистра Вацова
Директор на ПГ по икономика