Правилник за дейността на обществения съвет

Правомощия на обществения съвет

ПОКАНА

  Уведомяваме Ви, че на 11.09.2017 г. от 16:30 часа в Професионална гимназия по икономика ще се проведе Общо събрание на Обществения съвет на ПГИ.

 

Дневен ред:

1. Годишен отчет за изпълнение на стратегията Професионална гимназия по икономика – Шумен

2. Обсъждане на Програма за превенция на ранното напускане на училище и Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи

3. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2017/2018 г. на Професионална гимназия по икономика – Шумен

 

Членовете на Обществения съвет на ПГ по икономика могат да се запознаят с материалите по дневния ред в дирекцията.

Моля да потвърдите вашето участие в заседанието на съвета до 08.09.2017 г. При невъзможност, съгласно Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, на ваше място участие ще вземе резервен член.

 

Катилиян Костадинов

Председател  на ОбС при ПГ поикономика