Административни услуги, предлагани от образователната институция – информация и ред за предоставяне на услугите     

1.  Издаване на диплома за средно образование

2.  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Образец на заявление

4. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( в сила от 2021/2022 учебна година). Образец на заявление

5. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация ( в сила от 2021/2022 учебна година). Образец на заявление

6.  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

7.  Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация. Образец на заявление

8.  Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

9. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Образец на заявление

10. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава