Годишен план за учебната 2018 - 2019 година

Стратегия за развитие на ПГ по икономика за  периода 2016 - 2020 година

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на  ученици от уязвими групи

Вътрешни павила за предоставяне на право на достъп до обществена информация

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищно и училищно образование

План за противодействие на училищния тормоз


Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции:

- списък на доставчиците на социални услуги за деца

- практически насоки за действие

- добри практики на взаимодействие с родителите


Правила за действие при получаване на терористична заплаха

 

 

Административни услуги, предлагани от образователната институция – информация и ред за предоставяне на услугите     

1.  Издаване на диплома за средно образование

2.  Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

3. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи. Образец на заявление

4. Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( в сила от 2021/2022 учебна година). Образец на заявление

5. Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация ( в сила от 2021/2022 учебна година). Образец на заявление

6.  Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

7.  Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация. Образец на заявление

8.  Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

9. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. Образец на заявление

10. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава